Tractament de la informació facilitada pels participants en el projecte "Memòries d'una pandèmia"

El Museu d’Història de Catalunya té la missió de conservar, exposar i difondre la història de Catalunya com a patrimoni col·lectiu i enfortir la identificació dels ciutadans amb la història nacional. Amb aquesta finalitat, el Museu incentiva i organitza activitats de difusió i promoció de la història de Catalunya i coopera en la seva divulgació i estudi.

Els participants en el projecte “Memòries d'una pandèmia” autoritzen el Museu d’Història de Catalunya a exhibir, publicar, difondre o reproduir les imatges, els àudios i els textos que ens han facilitat, sense que comporti cap tipus de compensació.

Informem als participants en el projecte “Memòries d'una pandèmia” que farem ús del material que ens facilitin als nostres canals de difusió (espais museogràfics, web mhcat.cat,  xarxes socials amb el perfil @mhistoriacat, correu electrònic i publicacions) amb l’únic objectiu de difondre el projecte “Memòries d'una pandèmia” i els seus resultats.

Així mateix, compartirem aquests arxius amb la Xarxa de Museus i Monuments d’Història de Catalunya i la Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya per tal de dur a terme el projecte “Memòries d'una pandèmia” i la seva divulgació.

Els participants garanteixen que no existeixen tercers que disposin de drets d’exclusivitat sobre l’exhibició, publicació, difusió o reproducció de la seva imatge. En cas contrari, es comprometen a mantenir indemne a l’organització respecte de qualsevol reclamació que per aquest motiu puguin formular terceres persones. Així mateix, els participants reconeixen que la participació en el projecte no els causa cap perjudici patrimonial i, per tant, renuncien a qualsevol reclamació que puguin efectuar per qualsevol causa.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques quant a tractament de dades personals i al lliure circulació d’aquestes dades, els participants autoritzen expressament el Museu d’Història de Catalunya al tractament de les seves dades personals -aportades a través del correu electrònic adreçat a l’adreça museugrafia1.mhc@gencat.cat amb la única finalitat de gestionar el projecte “Memòries d'una pandèmia”.

Igualment, informem als participants que poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat en tot moment presentant un escrit a l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural (lopd.acdpc@gencat.cat / carrer de la Portaferrisa,1. 08002 Barcelona) o bé posant-se en contacte amb el delegat/delegada de protecció de dades (dpd.acdpc@gencat.cat). També tenen dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si consideren que es poden haver vist vulnerats els seus drets amb relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).