El Museu acull la 2a jornada 'Patrimoni i Escola'

La jornada, organitzada per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, treballarà en aquesta edició la complicitat amb l’escola com a estratègia per incorporar el currículum competencial a les activitats educatives patrimonials.

L’any 2015, a la 1a. Jornada Patrimoni i Escola, es va plantejar la necessitat d’incorporar el marc competencial en el disseny de les activitats educatives dels equipaments patrimonials. Si bé alguns dels equipaments mencionen l’aprenentatge competencial com a base de les seves propostes, aquestes encara són minses i la realitat és que en el seu desenvolupament s’hi detecten mancances importants.

La bona voluntat dels tècnics i educadors que dissenyen i desenvolupen les activitats, no és suficient per garantir l’adequació de les activitats a les necessitats pedagògiques actuals. Cal oferir espais de formació permanent que els ajudin a fer-ho. Però la formació no serà efectiva si no es fa en col·laboració amb els directament afectats: els docents.

Així doncs, es va proposar el treball col·laboratiu entre tècnics i educadors del patrimoni i docents de les escoles, com a eina que, en clau de complicitat, permeti generar propostes didàctiques d’èxit. Igualment, es va fer palesa la necessitat de garantir la continuïtat del treball entre jornades, en base a la creació d’una comunitat de pràctica permanent.

A partir d’aquest objectiu, la 2a Jornada Patrimoni i Escola, us ofereix un espai de formació i d’intercanvi amb dos tipus principals d’activitats: les sacsejades que ens permetran trencar esquemes i plantejar noves mirades, i els còctels, que ens presentaran experiències pràctiques i participatives. Igualment, representarà el tret de sortida de la Comunitat de Pràctica permanent que ha de servir per implantar propostes innovadores als diferents equipaments patrimonials i als centres docents.

El programa s’ha elaborat tenint en compte tres idees- clau que, de forma transversal, impregnaran totes les sessions:

  • Realitat. Les activitats educatives patrimonials representen un valor educatiu per se, ja que posen en contacte l’alumnat amb la realitat històrica, arqueològica, natural, artística, etc., un dels eixos del nou currículum.
  • Competències. El currículum del Departament d’Ensenyament planteja, com a una de les seves finalitats principals, Consolidar el treball per competències a l’escola. És obligat doncs, que les activitats educatives patrimonials hi estiguin en sintonia.
  • Col·laboració. Si l’èxit educatiu de les activitats dels equipaments patrimonials, s’ha de basar en l’aprofitament de la realitat que els equipaments ofereixen i en l’alineament amb el currículum per competències, és obligat que el seu disseny sigui fet en col·laboració entre els tècnics dels equipaments i els docents dels centres educatius.